Definities

In algemene voorwaarde wordt verstaan onder:
Verhuurder: WAUWcloset BV, gevestigd Handelsweg 2, 3401 ME te IJsselstein.
Huurder: De huurder van de producten.
Producten: Al hetgeen aangeboden door WAUWcloset.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is WAUWcloset, gevestigd aan de Handelsweg 2, 3431 ME IJsselstein. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via info@wauwcloset.com.

Algemene voorwaarden staan onder de privacy & cookie verklaring vermeld.

Privacy & cookie verklaring WAUWcloset


Welke persoonsgegevens
WAUWcloset verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan doordat je klant of abonnee van ons bent, je een contactformulier, je ons volgt op sociale media, je contact met ons hebt, ook via mail en telefoon. WAUWcloset verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de site van WAUWcloset
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@wauwcloset.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens
WAUWcloset verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je op te nemen naar aanleiding van je vraag op de website
 • Voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening
 • Voor het afhandelen van klachten
 • Marketing- en communicatiedoeleinden
 • Het reserveren van de door u gekozen kleding
 • Het afhandelen van de betaling
 • Om goederen bij u af te leveren


Verstrekking aan derden
Voor de in deze verklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van ons.

Jouw rechten
Nadat je je persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, heb je het recht deze in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verweking van jouw persoonsgegevens door WAUWcloset en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw gegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit verzoek kun je sturen naar info@wauwcloset.nl. Om er zeker van te zijn dat het jij daadwerkelijk degene bent die het verzoek indient vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. (Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan je paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart.)
Wij willen je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van deze periode zullen de gegevens verwijderd worden.

Cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden.


Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herzien versie op de website. Controleer hiervoor van tijd tot tijd de website om te zien of de verklaring is aangepast.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt je contact met ons opnemen via info@wauwcloset.nl Of bellen naar +31 6 17952259

Algemene Huurvoorwaarden

Definities

In algemene voorwaarde wordt verstaan onder:

Verhuurder: WAUWcloset BV, gevestigd Handelsweg 2, 3401 ME te IJsselstein.

Huurder: De huurder van de producten.

Lid: de (rechts)persoon die bij of via WAUWcloset kleding bestelt, huurt of koopt of een lidmaatschap bij WAUWcloset afsluit.

Producten: Al hetgeen aangeboden door WAUWcloset.

Artikel 1. Algemeen

1.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WAUWcloset.

1.2      Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd.

1.3      De verhuurder mag de Algemene Voorwaarden ten allen tijden veranderen. Bestaande huurders moeten hiervan schriftelijk worden doorgegeven.

1.4 Alle aanbiedingen door WAUWcloset, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

1.5 WAUWcloset en de klant kunnen een huurovereenkomst aangaan bestaande uit een lidmaatschap of losse verhuur. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van WAUWcloset of door feitelijke uitvoering door WAUWcloset komt een huurovereenkomst tot stand.

1.6 Alle aanduidingen in aanbiedingen of overeenkomsten, evenals de verstrekte informatie op de website, zoals afbeeldingen, maten, kleuren en materialen strekken slechts ter indicatie. Dit geldt tevens voor mondelinge en schriftelijke mededelingen. WAUWcloset tracht alle verstrekte informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Afwijkingen inclusief maar niet beperkt tot kleding die ruimer dan wel kleiner valt dan aangegeven, komen niet voor rekening en risico van WAUWcloset..

1.7 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van WAUWcloset ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

1.8 WAUWcloset en de klant kunnen een huurovereenkomst aangaan bestaande uit een abonnement of losse verhuur. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van WAUWcloset of door feitelijke uitvoering door WAUWcloset komt een huurovereenkomst tot stand.

 

Artikel 2 Huursom

2.1      De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte en/of op de website vermeld staan.

2.2      Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 3 Lidmaatschap

3.1. De klant sluit een lidmaatschap af voor een minimale periode van een maand. Na ommekomst van de initiële periode van een maand wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met telkens één maand. Het lidmaatschap is na de initiële periode van een maand opzegbaar. Opzeggen geschiedt door een e mailbericht te sturen naar info@wauwcloset.nl. Als einddatum geldt de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzegging conform de vorige zin is gedaan met dien verstande dat indien op die datum niet alle gehuurde kledingstukken aan WAUWcloset zijn geretourneerd, het lidmaatschap doorloopt totdat alle gehuurde kledingstukken aan WAUWcloset zijn geretourneerd.

 

3.2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap is de klant verplicht een inschrijfformulier in te vullen. WAUWcloset kan verlangen dat de klant een geldig legitimatiebewijs toont.

 

3.3. Het lidmaatschap geeft de klant het recht om – afhankelijk van de gekozen lidmaatschapsvorm– een aantal kledingstukken voor een maand of nader overeen te komen termijn te huren. Het lidmaatschap geeft de klant het recht deze kledingstukken eens per kalendermaand kosteloos om te wisselen indien het te betalen lidmaatschapsbedrag per lidmaatschapsvorm is voldaan. Indien de klant het kledingstuk vaker wenst om te wisselen, komen de verzend- en retourkosten voor rekening van de klant. Indien de klant geen of minder kledingstukken huurt dan waar de klant recht op heeft op grond van de gekozen lidmaatschapsvorm, vervalt het huurrecht en is dit nadrukkelijk niet meeneembaar naar een daaropvolgende maand.

 

3.4. Nadat de klant een selectie heeft gemaakt, mag de klant de gekozen kledingstukken voor een maximale aaneengesloten periode van één kalendermaand huren. De klant dient de kledingstukken daarna om te wisselen voor andere kledingstukken in de collectie van WAUWcloset. De klant mag een schriftelijke aanvraag doen om deze kledingstukken te verlengen. Deze verlenging is pas akkoord zodra de klant een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van WAUWcloset.

 

3.5. WAUWcloset behoudt zich te allen tijde het recht voor het lidmaatschap per direct te beëindigen.Artikel 4  Huurperiode

4.1      Het product wordt verhuurd voor een bepaalde periode op basis van het lidmaatschap afhankelijk of het product met een schriftelijk akkoord verlengt wordt. De huurperiode begint op de dag dat het product geleverd wordt en eindigt op de dag dat het product bij een PostNL servicepoint/WAUWcloset wordt afgegeven.

4.2      Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en tegen de tarieven zoals genoemd in Artikel 2.

4.3      Bij het bepalen van de van de huurtijd worden alle dagen, ook verlengdagen, weekenddagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend. Indien inleveren niet mogelijk is op een deze dagen, geldt inleveren op de eerstvolgende dag.

Artikel 5  Afleveren en retourneren

5.1      Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt het afleveren van het product door verhuurder aan het door huurder opgegeven adres en voor rekening van verhuurder. Het product wordt als geleverd gezien als er voor ontvangst getekend is door de huurder of door een derde partij die door de huurder is benoemd. 

5.2      Het product dient direct bij ontvangst gecontroleerd te worden door huurder. Als de bestelling defect of incompleet is moet dit binnen 4 uur na aflevering worden gemeld via info@wauwcloset.nl of +31 6 17952259 Na ingebruikname worden geen reclamaties  meer geaccepteerd.

5.3      De bestelling wordt via een logistieke aanbieder verstuurd die door verhuurder gekozen is. Als het pakket niet binnen 2 werkdagen wordt ontvangen dient de huurder dit te melden via info@wauwcloset.nl. Verhuurder zal er alles aan doen om dit product naar tevredenheid op te lossen.

5.4      Huurder doet er alles aan om op het uitgekozen levermoment aanwezig te zijn. In het geval dat de huurder in staat is het product in ontvangst te nemen zal het product pas de volgende dag geleverd worden. De nalevering wordt dan op het opgegeven adres of het dichtstbijzijnde pick-up point  geleverd. In dit geval zal de huurder een bericht ontvangen met de informatie over waar het pakket kan worden opgehaald.

5.5      Alle levertijden en data die verhuurder aangeeft zijn schattingen. De huurder moet de levering van het product accepteren, ook als het product te laat is. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of schade die door de gebruiker als gevolg van de late levering worden ervaren.

 

 

Artikel 6 Retourneren

6.1      Het product moet op de laatste dag van de huurperiode volledig compleet worden teruggestuurd. Als het product is terugontvangen krijgt de huurder hier een bevestigingmail over.

6.2      Indien het product niet op tijd wordt ingeleverd, heeft verhuurder het recht €25, per dag dat het te laat is, te incasseren. Hierbij geldt dat een deel van de dag als volle dag geldt. De huurder geeft hierbij expliciet toestemming aan verhuurder om deze extra kosten van de bankrekening/creditcard die bij de bestelling is vastgelegd.

6.2      Indien het product na 14 dagen nog steeds niet is ingeleverd, wordt het als niet terugontvangen gezien. Dan gelden de regels zoals in artikel 7 worden vermeld.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1      Alle gehuurde producten blijven te allen tijde eigendom van verhuurder.

7.2      De huurder is niet gerechtigd de in huur verkregen producten op enigerlei te vervreemden.

7.3      Bij niet betaling door de huurder heeft de verhuurder het recht de geleverde producten terug te halen bij de huurder. Deze dient hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 8 Overmacht

8.1     Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

8.2      In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al begrepen in het vermelde lid 1, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.

8.3      Bij overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering te verlengen of de overeenkomst, zonder dat de verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

Artikel 9 Schade en Diefstal

9.1      Indien het artikel niet wordt terugontvangen heeft verhuurder het recht om 100% van de retailwaarde te incasseren, verminderd met de huurkosten en de telaatgelden. De huurder geeft hierbij expliciet toestemming aan verhuurder om deze extra kosten van de bankrekening/creditcard die bij de bestelling is vastgelegd af te schrijven.

9.2      De waarde van de schade zal door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid  worden bepaald.

9.3      Verhuurder biedt een gratis schadevergoeding voor schades tot €50, zoals vlekken en kleine schades. Voor schades boven de €50 zal de huurder het meerdere moeten betalen.

9.4      Voor schades die niet kunnen worden hersteld geldt dat 50% van de retailprijs in rekening zal worden gebracht zoals vermeld op de website van verhuurder.

Artikel 10 De huurder

10.1      Het risico is vanaf het moment van levering voor de huurder

10.2      De huurder accepteert de verantwoordelijkheid om goede zorg te dragen voor het product.

10.3      Om te voorkomen dat er gefraudeerd wordt met gegevens heeft verhuurder het recht de identiteitsgegevens op te vragen. Als de verhuurder fraude ontdekt kan de bestelling worden geannuleerd en de huurder zal dan per mail worden geïnformeerd.  

10.4      Het product moet in bezit blijven van de huurder en mag niet worden uitgeleend aan een derde.

 

Artikel 11 Annuleren

11.1    Als de huurder een reservering wil annuleren moet de verhuurder hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Als het product nog niet is verzonden worden er geen annuleringskosten berekend. Als het product wel al verzonden is, geldt een annuleringsbedrag van 25 euro per bestelling. De reeds betaald verhuurkosten worden teruggestort, met vermindering van de annuleringskosten, zodra het product retour ontvangen is.

11.2    De bestelling moet volledig compleet met alle verpakkingsmateriaal binnen 24 uur na levering teruggestuurd worden met een ingevulde retourbrief.

11.3    Indien de producten geretourneerd worden door een niet kloppende maat of omdat de huurder zich heeft bedacht, moet het product volledig compleet met alle verpakkingsmateriaal worden teruggezonden. De huurder ontvangt een nieuwe maat of nieuw product ter vervanging. Als verhuurder deze alternatieve maat niet kan bieden kan de huurder de huurkosten terugkrijgen of, in geval van een lidmaatschap, een vervangend product kiezen.

11.4    Als de kleding is terugontvangen krijgt de huurder een bevestigingsmail, het kan dan 2 tot 4 weken duren voor het geld is teruggestort wegens het afhankelijk zijn van verschillende creditcard providers.

11.5    Verhuurder mag de levering annuleren, dit moet schriftelijk worden gemeld aan de huurder. De huurprijs wordt dan teruggestort op de rekening. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of schade die door de gebruiker als gevolg van de late levering worden ervaren. 

 

Artikel 12 Gegevens

12.1. De klant is gehouden correcte, actuele en volledige informatie (registratiegegevens) te verstrekken op het inschrijfformulier. De klant is ervoor verantwoordelijk deze informatie in geval van wijzigingen te vernieuwen. WAUWcloset kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan omdat de registratiegegevens van de klant niet actueel zijn.

12.2. WAUWcloset gebruikt de registratiegegevens uitsluitend om de door de klant bestelde kleding te leveren en om updates en informatie met betrekking tot onze lidmaatschappen te doen toekomen. WAUWcloset beschermt de persoonlijke gegevens van de klant. WAUWcloset zal de door de klant verstrekte informatie niet aan derden verkopen en de verwerking ervan is onderworpen aan de bestaande privacywet- en regelgeving in Nederland.

12.3. Voor minderjarige klanten, of klanten die namens iemand anders handelen, is toestemming nodig van de persoon in kwestie of een wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 13 Tijdig inleveren kleding

13.1 Bij het te laat terugbrengen van de kleding wordt een extra bedrag van 50 euro in rekening gebracht.

 

13.2 Bij het niet terugbrengen van de kleding binnen 5 dagen na de afgesproken retourdatum wordt er tot maximaal 1000 euro per kledingstuk in rekening gebracht ter discretie van WAUWcloset.