Definities

In algemene voorwaarde wordt verstaan onder:
Verhuurder: WAUWcloset BV, gevestigd Handelsweg 2, 3401 ME te IJsselstein.
Huurder: De huurder van de producten.
Producten: Al hetgeen aangeboden door WAUWcloset.

Artikel 1. Algemeen

1.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WAUWcloset.
1.2         Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd.
1.3         De verhuurder mag de Algemene Voorwaarden ten allen tijden veranderen. Bestaande huurders moeten hiervan schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 2.Huursom

2.1         De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte en/of op de website  vermeld staan.
2.2         Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 3  Huurperiode

3.1         Het product wordt verhuurd voor een bepaalde periode van 4 of 8 dagen mits het product verlengt wordt. De huurperiode begint op de dag dat het product geleverd wordt en eindigt op de dag dat het product bij een PostNL servicepoint/WAUWcloset wordt afgegeven.
3.2         Verlening van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en tegen de tarieven zoals genoemd in Artikel 2.
3.3         Bij het bepalen van de van de huurtijd worden alle dagen, ook verletdagen, weekenddagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend. Indien inleveren niet mogelijk is op een deze dagen, geldt inleveren op de eerst volgende dag.

Artikel 4  Afleveren en retourneren

4.1         Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt het afleveren van het product door verhuurder aan het door huurder opgegeven adres en voor rekening van verhuurder. Het product wordt als geleverd gezien als er voor ontvangst getekend is door de huurder of door een derde partij die door de huurder is benoemd. 
4.2         Het product dient direct bij ontvangst gecontroleerd te worden door huurder. Als de bestelling defect of incompleet is moet dit binnen 4 uur na aflevering worden gemeld via info@wauwcloset.com of 06-21201736 Na ingebruikname worden geen reclamaties  meer geaccepteerd.
4.3         De bestelling wordt via een logistieke aanbieder verstuurd die door verhuurder gekozen is. Als het pakket niet binnen 2 werkdagen wordt ontvangen dient de huurder dit te melden via info@wauwcloset.com. Verhuurder zal er alles aan doen om dit product naar tevredenheid op te lossen.
4.4         Huurder doet er alles aan om op het uitgekozen levermoment aanwezig te zijn. In het geval dat de huurder in staat is het product in ontvangst te nemen zal het product pas de volgende dag geleverd worden. De nalevering wordt dan op het opgegeven adres of het dichtstbijzijnde pick-up point  geleverd. In dit geval zal de huurder een bericht ontvangen met de informatie over waar het pakket kan worden opgehaald.
4.5         Alle levertijden en data die verhuurder aangeeft zijn schattingen. De huurder moet de levering van het product accepteren, ook als het product te laat is. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of schade die door de gebruiker als gevolg van de late levering worden ervaren.

Artikel 5 Retourneren

5.1         Het product moet op de laatste dag van de huurperiode volledig compleet worden teruggestuurd. Als het product is terugontvangen krijgt de huurder hier een bevestiging mail over.
5.2         Indien het product niet op tijd wordt ingeleverd, heeft verhuurder het recht €25, per dag dat het te laat is, te incasseren. Hierbij geldt dat een deel van de dag als volle dag geldt. De huurder geeft hierbij expliciet toestemming aan verhuurder om deze extra kosten van de bankrekening/creditcard die bij de bestelling is vastgelegd.
5.2         Indien het product na 14 dagen nog steeds niet is ingeleverd, wordt het als niet terugontvangen gezien. Dan gelden de regels zoals in artikel 7 worden vermeld.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1         Alle gehuurde producten blijven te allen tijde eigendom van verhuurder.
6.2         De huurder is niet gerechtigd de in huur verkregen producten op enigerlei te vervreemden.
6.3         Bij niet betaling door de huurder heeft de verhuurder het recht de geleverde producten terug te halen bij de huurder. Deze dient hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 7 Overmacht

7.1         Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
7.2         In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al begrepen in het vermelde lid 1, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.
7.3         Bij overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering te verlengen of de overeenkomst, zonder dat de verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

Artikel 8 Schade en Diefstal

8.1         Indien het artikel niet wordt terugontvangen heeft verhuurder het recht om 100% van de retailwaarde te incasseren, verminderd met de huurkosten en de telaatgelden. De huurder geeft hierbij expliciet toestemming aan verhuurder om deze extra kosten van de bankrekening/creditcard die bij de bestelling is vastgelegd af te schrijven.
8.2         De waarde van de schade zal door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid  worden bepaald.
8.3         Verhuurder biedt een gratis schadevergoeding voor schades tot €50, zoals vlekken en kleine schades. Voor schades boven de €50 zal de huurder het meerdere moeten betalen.
8.4         Voor schades die niet kunnen worden hersteld geldt dat 50% van de retailprijs in rekening zal worden gebracht zoals vermeld op de website van verhuurder.

Artikel 9 De huurder

9.1         Het risico is vanaf het moment van levering voor de huurder
9.2         De huurder accepteert de verantwoordelijkheid om goede zorg te dragen voor het product.
9.3         Om te voorkomen dat er gefraudeerd wordt met gegevens heeft verhuurder het recht de identiteitsgegevens op te vragen. Als de verhuurder fraude ontdekt kan de bestelling worden geannuleerd en de huurder zal dan per mail worden geïnformeerd.  
9.4         Het product moet in bezit blijven van de huurder en mag niet worden uitgeleend aan een derde.
9.5         Huurder mag het kledingstuk alleen wassen conform de aangegeven wasinstructie.

Artikel 10 Annuleren

10.1       Als de huurder een reservering wil annuleren moet de verhuurder hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Als het product nog niet is verzonden worden er geen annuleringskosten berekend. Als het product wel al verzonden is, geldt een annuleringsbedrag van 25 euro per bestelling. De reeds betaald verhuurkosten worden teruggestort, met vermindering van de annuleringskosten, zodra het product retour ontvangen is.
10.2       De bestelling moet volledig compleet met alle verpakkingsmateriaal binnen 24 uur na levering teruggestuurd worden met een ingevulde retourbrief.
10.3       Indien de producten geretourneerd worden door een niet kloppende maat of omdat de huurder zich heeft bedacht, moet het product volledig compleet met alle verpakkingsmateriaal worden teruggezonden. De huurder ontvangt een nieuwe maat of nieuw product ter vervanging. Als verhuurder deze alternatieve maat niet kan bieden kan de huurder de huurkosten terugkrijgen of, in geval van een lidmaatschap, een vervangend product kiezen.
10.4       Als de kleding is terugontvangen krijgt de huurder een bevestigingsmail, het kan dan 2 tot 4 weken duren voor het geld is teruggestort wegens het afhankelijk zijn van verschillende creditcardproviders.
10.5       Verhuurder mag de levering annuleren, dit moet schriftelijk worden gemeld aan de huurder. De huurprijs wordt dan teruggestort op de rekening. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of schade die door de gebruiker als gevolg van de late levering worden ervaren.